VPIS, IZPIS IN REZERVACIJA

1. Vpis v vrtec

V vrtec sprejemamo otroke starosti od enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto, vendar je potrebno oddati vpisnico najkasneje do 15. aprila za vpis otrok v naslednje šolsko leto. Vpis v novo šolsko leto vrtec izvede v prvih treh tednih meseca maja.

Vlogo za vpis izpolnjeno pošljete po E-pošti ali navadni pošti.

2. Pogodba o vključitvi otroka v vrtec

Pogodba je pravno formalni dokument, ki ureja obveznosti in pravice med starši in vrtcem. Podpis pogodbe jamči vključitev otroka v vrtec. Pogodbo o vključitvi otroka v vrtec podpišeta oba starša.

3. Zdravniško potrdilo pred prvim vstopom v vrtec

Za vstop otroka v vrtec potrebujete zdravniško potrdilo. Starši ga prinesejo 14 dni pred vstopom otroka v vrtec.

4. Poletna in zdravstvena rezervacija

POLETNA REZERVACIJA

Starši otrok, za katere Občina Grosuplje po veljavnih predpisih krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo enkrat letno v obdobju med 15. junijem in 15. septembrom.

Poletno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 22 delovnih dni. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najkasneje do 15. junija oziroma najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem internem obrazcu. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.

ZDRAVSTVENA REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe, daljše od 10 zaporednih delovnih dni. Za obračun morajo starši v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec.

Cena zdravstvene rezervacije znaša 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca na podlagi internega obrazca (izpis iz vrtca), ki ga morate podati najkasneje do 15. v tekočem mesecu. Izpis se opravi s 1. dnem v naslednjem mesecu po prejemu pravočasne pisne izjave.

Po izpisu otroka je ob morebitnem ponovnem vpisu otroka v vrtec potrebno ponovno opraviti celoten postopek vpisa. Starši so seznanjeni s tem, da pri ponovnem vpisu otroka, ki je že obiskoval vrtec, nimajo nobenih prednosti ali prioritet.