Vpis in Izpis ter ostali obrazci

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto, vendar je potrebno oddati vpisniconajkasneje do 15. aprila za vpis otrok v naslednje šolsko leto.
Vpis za novo šolsko leto vrtec izvede vsako leto prve tri tedne v marcu.

VPIS V VRTEC

(2. člen, Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti vrtca in staršev.)

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo mora podati najkasneje do 15. v tekočem mesecu. Izpis se opravi s 1. dnem v naslednjem mesecu po prejemu pravočasne pisne izjave.

Po izpisu otroka je ob morebitnem ponovnem vpisu otroka v vrtec potrebno ponovno opraviti celoten postopek vpisa. Pri ponovnem vpisu otroka, ki je že obiskoval vrtec, starši nimajo nobenih prednosti ali prioritet.

Začasen izpis ni mogoč.

IZPIS IZ VRTCA

Ostali obrazci

vloga za znižano plačilo vrtca

vloga za ponovno uveljavlanje pravice do subvencije vrtca

obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic in javnih sredstev

  • UVELJAVLJANJE REZERVACIJ

Tukaj si lahko preberete celoten sklep: Sklep o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v Občini Grosuplje

Direktna povezava: Izjava za uveljavljanje rezervacij

Prosta mesta

BAZA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO

Cene programov

Občinski svet Občine Grosuplje je na 4. redni seji, dne 20. 3. 2019 sprejel sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Jurček s koncesijo občine Grosuplje. Uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.

Tukaj si ga lahko preberete v celoti: Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Jurček.

  • dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let 585,00 EUR
  • dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let 462,00 EUR

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,76 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini 3,76 € na dan.