Predstavitev

Vzgojna vizija in program vrtca

Vrtec Jurček je zasebni vrtec, ki je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri Ministrstvu za šolstvo RS in izvaja javno veljavni program Kurikulum.

Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja po načelih Kurikuluma, ki je nacionalni dokument za vrtce, v katerem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Poskušali bomo razvijati vse otrokove sposobnosti in ustvarjati zdrave temelje za razvoj intelektualnih in psihosocialnih sposobnosti, ki so pomembne za predšolsko obdobje.

Vzgojno prakso gradimo na izkušnjah iz preteklosti, vendar trdno zasidrani v sedanjosti in s »pedagoško utopijo« zazrti v prihodnost. V tem kontekstu Vrtec Jurček  skuša osvetliti pot novim generacijam in v središče vzgojnega delovanja postaviti otroka – osebo, ki bo znala živeti z drugimi, za druge, živeti kulturo dajanja in sprejemanja drugega in drugačnega. Vizija pedagogike je torej vzgoja človeka, ki se bo spoznal v »obličju drugega« (Buber), ki mu drugi ne bo tujec, temveč brat, kajti temelj človekove biti je odnos, odnos ljubezni. V tem pogledu  nam elementi pedagogike  nadgrajujejo vzgojno prakso nacionalnega dokumenta.

 

Organiziranost vrtca

Vrtec Jurček je zasebni vrtec s koncesijo občine Grosuplje. S svojim delovanjem je začel leta 2011. V vrtcu se nahajajo tri skupine otrok, ki jih obiskujejo otroci stari 1‒6 let. Delo poteka v homogenih in heterogenih skupinah.

 

Dnevni poslovni čas vrtca

Poslovni čas vrtca je 6.15‒16.30.

V tem času se izvaja vzgojno-izobraževalni program po oddelkih ter dežurstvo v jutranjem in popoldanskem času (združevanje skupin). Poslovni čas vrtca se lahko prilagaja glede na izražene potrebe staršev. Dnevna prisotnost otroka v vrtcu je 6‒9 ur dnevno.